Servei de contenidors

La nostra empresa ofereix la possibilitat a qui ho necessiti de sol•licitar el lloguer d’un contenidor (de 1 m3 fins a 20 m3) per a dipositar-hi els residus que produeixi. Un cop ple, es retira i es gestiona el contingut de la manera més adient.
També oferim aquest servei per a dipositar materials valoritzables amb els volums que el proveïdor cregui necessari segons la seva activitat.
gestioresidus